Các địa điểm lân cận
Manowa, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Quận Kailahun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Pendembu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Meima, Sierra Leone
Lomba, Sierra Leone
Ngendaiye, Sierra Leone