Các địa điểm lân cận
Wima, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Barma, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Panguma, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Toki, Sierra Leone
Dedima, Sierra Leone
Langama, Sierra Leone