Các địa điểm lân cận
Motema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Simbakoro, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Koidu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Yengema Airport, Sierra Leone
Kemba, Sierra Leone
Kawnkowa, Sierra Leone