Các địa điểm lân cận
Quận Kono, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Koidu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Koyima, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Yengema Airport, Sierra Leone
Sendi, Sierra Leone
Kemba, Sierra Leone