Các địa điểm lân cận
Segbwema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Daru, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Giehun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Heje, Sierra Leone
Mabi, Sierra Leone
Lunga, Sierra Leone