Các địa điểm lân cận
Sederot, Quận phía Nam, Người israel
Netivot, Quận phía Nam, Người israel
Ashkelon, Quận phía Nam, Người israel
Những nơi gần đó
Shmurat Nir`am, Người israel
Shmurat Kurkar Gevar`am, Người israel
Shmurat Gevar`am, Người israel