Các địa điểm lân cận
Rehovot, Khu trung tâm, Người israel
Ness Ziona, Khu trung tâm, Người israel
Mazkeret Batya, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Park Tamar, Người israel
Shmurat Shitta Malbina Yashresh, Người israel
Shmurat Brekhat Rehovot, Người israel