Các địa điểm lân cận
Midreshet Ben-Gurion, Quận phía Nam, Người israel
Yeroham, Quận phía Nam, Người israel
Mitzpe Ramon, Quận phía Nam, Người israel
Những nơi gần đó
Sede Boqer, Người israel
Har Zaror, Người israel
Gan Le'ummi `En `Avedat, Người israel