Các địa điểm lân cận
Ofaqim, Quận phía Nam, Người israel
Netivot, Quận phía Nam, Người israel
Rahat, Quận phía Nam, Người israel
Những nơi gần đó
Parq Ofaqim, Người israel
Mivzar Pattish, Người israel
Shmurat Nahal Ofaqim, Người israel