Các địa điểm lân cận
Qiryat Gat, Quận phía Nam, Người israel
Sederot, Quận phía Nam, Người israel
Bnei Ayish, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Shmurat Tel Qeshet, Người israel
Gan Le'ummi Me'arot Samekh, Người israel
Gan Le'ummi Tel Lakhish, Người israel