Các địa điểm lân cận
Bonthe, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Quận Bonthe, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Mogbwemo, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Sherbro International Airport, Sierra Leone
Turner's Peninsula, Sierra Leone
Nitti, Sierra Leone