Các địa điểm lân cận
Quận Pujehun, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Bomi, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Foindu, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Lake Duwi, Sierra Leone
Lake Mabesi, Sierra Leone
Lake Mape, Sierra Leone