Các địa điểm lân cận
Bindi, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Gberia Fotombu, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Kabala, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kabala Airport, Sierra Leone
Kwofan, Sierra Leone
Gbinsi, Sierra Leone