Các địa điểm lân cận
Dutlwe, Quận Kweneng, Botswana
Sekoma, Quận phía Nam, Botswana
Khudumelapye, Quận Kweneng, Botswana
Những nơi gần đó
Jwaneng Airport, Botswana
Kang Airport, Botswana
Thebephatshwa Airport, Botswana