Các địa điểm lân cận
Kent, Khu phía Tây, Sierra Leone
Waterloo, Khu phía Tây, Sierra Leone
Hastings, Khu phía Tây, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Devil Hill, Sierra Leone
Jagba Hill, Sierra Leone
Mount Horton, Sierra Leone