Các địa điểm lân cận
Làng Makin, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Makin, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Butaritari, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Makin Lagoon, Kiribati
Makin Airfield, Kiribati
Reef Flats Fish Traps, Kiribati