Các địa điểm lân cận
Làng Tabwakea, Quần đảo Line, Kiribati
Làng Luân Đôn, Quần đảo Line, Kiribati
Kiritimati, Quần đảo Line, Kiribati
Những nơi gần đó
Bridges Point Light, Kiribati
London Port, Kiribati
Kiritimati Lagoon, Kiribati