Các địa điểm lân cận
Làng Ambo, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Banraeaba, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Teaoraereke, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Public Recreation Area, Kiribati
Tarawa Atoll Canoe Basin, Kiribati
Tarawa Lagoon, Kiribati