Các địa điểm lân cận
Shakawe, Quận Tây Bắc, Botswana
Bagani, Vùng Zambezi, Namibia
Nokaneng, Quận Tây Bắc, Botswana
Những nơi gần đó
Shakawe Airport, Botswana
Bagani Airport, Namibia
Omega Airport, Namibia