Các địa điểm lân cận
Algueirão, Quận Guarda, Bồ Đào Nha
Algueirão, Quận Lisbon, Bồ Đào Nha
Mem Martins, Quận Guarda, Bồ Đào Nha
Những nơi gần đó
Sintra Air Base, Bồ Đào Nha
Fonte Mourisca, Bồ Đào Nha
Palacio Valencas, Bồ Đào Nha