Lokasi terdekat
Umm Bāb, Kotamadya Al Rayyan, Qatar
Dukhān, Al-Shahaniya, Qatar
Ash Shīḩānīyah, Al-Shahaniya, Qatar
Tempat terdekat
As Sabbanah Dukhan, Qatar
Matar Dukhan al Qadim, Qatar
Shati' Dukhan as Sabbanah, Qatar