Místa v okolí
Umm Bāb, Obec Al Rayyan, Katar
Dukhan, Al-Shahaniya, Katar
Ash Shīḩānīyah, Al-Shahaniya, Katar
Blízká místa
As Sabbanah Dukhan, Katar
Matar Dukhan al Qadim, Katar
Shati' Dukhan as Sabbanah, Katar