Các địa điểm lân cận
Maun, Quận Tây Bắc, Botswana
Sehithwa, Quận Tây Bắc, Botswana
Nokaneng, Quận Tây Bắc, Botswana
Những nơi gần đó
Maun Airport, Botswana
Makalamabedi Airport, Botswana
Xudum Airport, Botswana