Yakındaki konumlar
Madīnat ash Shamāl, Madinat Ash Shamal, Katar
Ar Ruways, Madinat Ash Shamal, Katar
Fuwayriţ, Madinat Ash Shamal, Katar
Yakın yerler
Maskar Bu Khalwah, Katar
Al Maskar ash Shamali, Katar
Al Maskar al Qibli, Katar