Ubicaciones cercanas
Safotu, Gaga'ifomauga, Samoa
Asau, Vaisigano, Samoa
Vailoa, Palauli, Samoa
Lugares cercanos
Mount Ma'asina, Samoa
Mount Matavanu, Samoa
Mount Mulimauga, Samoa