Locais próximos
Herzliya Pituah, Distrito Central, Israel
Kefar Shemaryahu, Distrito Central, Israel
Herzliya, Distrito Central, Israel
Lugares proximos
Gan Mordekhai WeHaMinhara, Israel
Gan Le'ummi Sidni `Ali, Israel
Gan Le'ummi Apolonya, Israel