Lokasi terdekat
Dukhān, Al-Shahaniya, Qatar
Umm Bāb, Kotamadya Al Rayyan, Qatar
Al Jumaylīyah, Al-Shahaniya, Qatar
Tempat terdekat
Shati' Dukhan, Qatar
Shati' Dukhan as Sabbanah, Qatar
As Sahil al Gharbi Dukhan, Qatar