Lieux proches
Ar Ruways, Madinat Ash Shamal, Qatar
Madīnat ash Shamāl, Madinat Ash Shamal, Qatar
Fuwayriţ, Madinat Ash Shamal, Qatar
Lieux à proximité
Maskar Bu Khalwah, Qatar
Al Maskar ash Shamali, Qatar
Al Maskar al Qibli, Qatar